| Ανακοινώσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το MDA Ελλάς ανακοινώνει την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων σχετικών με την κάλυψη των σημαντικών αναγκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA).

Απώτερος σκοπός του MDA Ελλάς είναι να στηρίξει βάσει των δυνατοτήτων του το σύνολο των Μελών της Κοινότητας του SMA, σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο, σε συνάρτηση με τη βαρύτητα του τύπου της πάθησης και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του εκάστου Μέλους.

Λαμβάνοντας υπόψιν και τις διαμορφούμενες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν στο χώρο των κοινωνικών, ιατρικών εξελίξεων και της αποκτηθείσας εμπειρίας, η πολιτική της συγκεκριμένης διαδικασίας μπορεί να εμπλουτίζεται δυναμικά, πάντα με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και ανακούφιση των αναγκών των Μελών της Κοινότητας του SMA.

Διαδικασία αίτησης:

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στο email info@mdahellas.gr

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν, θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει αιτήματα στα οποία υφίσταται συμμετοχή από τα ασφαλιστικά ταμεία και θα εξετάζει την δυνατότητα κάλυψης του μη καλυπτόμενου ποσού ή μέρους αυτού, εξετάζοντας παράλληλα και τα Διεθνή Πρότυπα Φροντίδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των όποιων δαπανών είναι η ύπαρξη φορολογικού στοιχείου (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης).

Αναλυτικότερα:
Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψιν και θα εξετάζει αιτήματα Μελών του MDA Ελλάς με SMA τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV που αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  • Αναπνευστικά είδη και αναλώσιμα
  • Ορθοπεδικά είδη
  • Θεραπείες ειδικής αγωγής (φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη)
  • Κάλυψη βασικών βιοποριστικών και άλλων αναγκών (σε ειδικές περιπτώσεις)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Κοινωνικό ιστορικό ασθενούς (θα λαμβάνεται από την Κοινωνική Λειτουργό)
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης (οικογενειακό)
  3. Ιατρική γνωμάτευση γιατρού του Δημόσιου τομέα

Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση από την αρμόδια Επιτροπή, με  βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως ενδεικτικά:

  1. Τύπος πάθησης
  2. Οικονομική κατάσταση ασθενούς
  3. Οικογενειακή κατάσταση ασθενούς

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τρίμηνη βάση εξετάζοντας τα αιτήματα που θα λαμβάνει. Επείγοντα αιτήματα δύνανται να εξετάζονται σε έκτακτες συνεδριάσεις.

Ο απολογισμός του προγράμματος θα ανακοινώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το MDA Ελλάς εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του σε όλους τους δωρητές και υποστηρικτές, χάρη στην γενναιόδωρη προσφορά των οποίων δύναται επί του παρόντος να ανακουφίσει κάποιες από τις επιτακτικές ανάγκες των συνανθρώπων μας που πάσχουν από Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA).

Comments are closed.