| Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ),Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790 (3) «Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 (Α’ 96)», ΦΕΚ 5541 τΒ/27.10.2022.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ παρέχεται το δικαίωμα της εναλλακτικής αυτής μορφής εργασίας (εφόσον οι κατα περίπτωση συνθήκες το επιτρέπουν) σε άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με προβλήματα υγείας . Τα άτομα αυτά μπορεί να απασχολούνται είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης, νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας το οποίο καθιστά δυσχερή την μετάβαση στην εργασία, τη νόσο του κινητικού νευρώνα, προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων που περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β’ 1224), και όπως κάθε φορά ο προαναφερόμενος Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.

Στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας του άρθρου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις ογδόντα οκτώ (88) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.  Το παραπάνω χρονικό διάστημα των ογδόντα οκτώ εργασίμων ημερών για τηλεργασία χορηγείται τμηματικά με ανώτατο όριο τις είκοσι δύο (22) ημέρες ανά τρίμηνο βάσει της αίτησης του υπαλλήλου, της γνωμάτευσης του αρμοδίου οργάνου και η χρήση του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με αυτά που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Κατ’ εξαίρεση και με αιτιολογημένη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα ογδόντα οκτώ εργασίμων ημερών.

Στην ΚΥΑ περιγράφονται επίσης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από το ενδιαφερόμενο άτομο στην Υπηρεσία Προσωπικού του εκάστοτε φορέα αλλά και η διαδικασία χορήγησης της γνωμάτευσης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Comments are closed.