Skip to main content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Γενικά:

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») της ιστοσελίδας www.mdahellas.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι το σωματείο με την επωνυμία «MDA Ελλάς Σωματείο για την Φροντίδα των Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις», (εφεξής ο «Διαχειριστής»). Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

 

Τροποποίηση Όρων Χρήσης:

 

Ο Διαχειριστής διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση οι αναρτήσεις αυτές θα αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα, μαζί με τη σχετική ένδειξη της ημεροχρονολογίας τελευταίας μεταβολής/τροποποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας συνεπάγεται άνευ ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη των τροποποιηθέντων όρων χρήσης αυτής.

 

Γενικοί Όροι:

 

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε επισκέπτες/χρήστες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή είναι μεταξύ 14-17 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με τη συγκατάθεση, ευθύνη και επιμέλεια γονέα/κηδεμόνα ή άλλου υπεύθυνου φορέα.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι μεταξύ 14-17 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί η χρήση και η πρόσβαση της Ιστοσελίδας σε οιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή χρήση αυτής σε οιοδήποτε πρόσωπο, είτε νομικό, είτε φυσικό, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για την άρνηση ή διακοπή αυτή.

 

Περιορισμός Ευθύνης του Διαχειριστή για το Περιεχόμενο:

 

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενη σε τροποποιήσεις εκ μέρους του Διαχειριστή, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη/χρήστη.

Ο Διαχειριστής ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της ασφάλειας αυτής. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου της.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η Ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες στις οποίες τυχόν παραπέμπει καθώς και οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές στους επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς ηλεκτρονικής μορφής ιούς, κακόβουλο λογισμικό, απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ή μη ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των επιλογών και περιεχομένων αυτής, την πρόσβαση στις οποίες επιλέγει κατ` απόλυτη ελευθερία βουλήσεως και μετά τη ρητή γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια:

 

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι ο Διαχειριστής δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της Ιστοσελίδας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Για το λόγο αυτό ο Διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε επισκέπτη/χρήστη.

 

Ασφάλεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Alpha Bank Commerce

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

Αιτήματα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων δεν γίνονται δεκτά.

 

Υποχρεώσεις των Επισκεπτών/Χρηστών:

 

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες/χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση της Ιστοσελίδας:

 • δε θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας και των άλλων συνδεδεμένων με αυτήν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,

 • δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή ή τρίτων,

 • δε θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Διαχειριστή,

 • δε θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας  ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το www.mdahellas.gr, δε θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από το Διαχειριστή διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο,

 • δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο,

 • δε θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, στο υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που την αποτελούν, στο διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν,

 • δε θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,

 • δε θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο,

 • δε θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Ο Διαχειριστής θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,

 • δε θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από την Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,

 • δε θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους,

 • θα πληροφορούν το Διαχειριστή αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από τον επισκέπτη/χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του Διαχειριστή. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης ο Διαχειριστής θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που του παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

 

Παραβίαση των Όρων Χρήσης:

 

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι επισκέπτες/χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία του Διαχειριστή. Η μη ενάσκηση από τον Διαχειριστή των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

 

Εκτός ρητά προσδιορισμένων εξαιρέσεων, το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο www.mdahellas.gr, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εφεξής το «Υλικό»).

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στον Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Ο Διαχειριστής ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.mdahellas.gr ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο  www.mdahellas.gr.  

Υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης με την παρούσα πολιτική προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, ο Διαχειριστής του παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια να αποκτά πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το Υλικό. Χρήση της Ιστοσελίδας η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης και των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας και απαγορεύεται αυστηρά. Κανένα στοιχείο των Όρων Χρήσης και των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δε θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να παραχωρείται στο χρήστη άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Διαχειριστή, εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς. Η άδεια που παραχωρείται στον επισκέπτη/χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από τον Διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του www.mdahellas.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.mdahellas.gr προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό ή να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναμεταδοθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε-επισκέπτη/χρήστη.
 

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.mdahellas.gr  έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό στην Ιστοσελίδα ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.mdahellas.gr, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου www.mdahellas.gr  χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Διαχειριστή.

Οι επισκέπτες/χρήστες με τη χρήση του www.mdahellas.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.mdahellas.gr ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες/χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.mdahellas.gr  για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή του Διαχειριστή.
Όπου ο διαδικτυακός τόπος www.mdahellas.gr  παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) ή υπερσυνδέσμων (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Διαχειριστή, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η επίσκεψη και πρόσβαση στις σελίδες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του Διαχειριστή να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω του διαδικτυακού τόπου www.mdahellas.gr παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει το Διαχειριστή, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mdahellas.gr προσδιορίζοντας το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρούν ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

 

Πολιτική Cookies:

 

O Διαχειριστής τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας.

Τι είναι τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός επισκέπτη/χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον επισκέπτη/χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο επισκέπτης/χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Cookies Επιδόσεων

Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Επίσης, συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας

Επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη/χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτού του είδους τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Στόχευσης

Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Τι είδη Cookies τρίτων εταιριών χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies αλλά και cookies, που προέρχονται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της Ιστοσελίδας μας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Παροχή Συγκατάθεσης για την αποδοχή Cookies

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες της Ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες ενέργειες.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Ο Διαχειριστής θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα λαμβάνει χώρα μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, προς τούτο δε ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της Ιστοσελίδας.

 

Επικοινωνία:

 

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το www.mdahellas.gr οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mdahellas.gr .

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία:

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια των Αθηνών.

Muscular Dystrophy Association